Comodita Home Macedonia

POLITIKA E PRIVATËSISË: INFORMATA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

 

Për ne në kompaninë BLU CHIP DOOEL Shkup, me seli në rruga Jadranska Magistrala nr. 14, 1000 Shkup, Privatësia juaj është prioritet i yni gjatë përmbushjes së dëshirave dhe nevojave tuaja. Ne vazhdimisht jemi duke zhvilluar masa të reja organizative dhe teknike për të siguruar që të dhënat tuaja personale të përpunohen në mënyrë të sigurt dhe që ne të mbrojmë privatësinë tuaj dhe t’ju mundësojmë të ushtroni të drejtat tuaja sipas Rregullores aktuale (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 27 Prill 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46 / EC (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave).

Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është t’ju informojë në lidhje me të dhënat që mbledhim, si përpunohen dhe çfar ndikimi mund të ketë kjo për ju, dmth. mbrojtjen e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale që ua siguron legjislacioni dhe të cilat mbrohen nga ana e Oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale (oficeri).

1. KUSH MENAXHON ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE?
Të dhënat tuaja personale mblidhen, menaxhohen dhe përpunohen nga persona të autorizuar nga  Menaxhmenti i kontrolorit BLU CHIP DOOEL Shkup, nën mbikqyrje të oficerit për mbrojtje të të dhënave personale.

Për çdo pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave ose të drejtat tuaja, kontaktoni Autoritetin për Mbrojtjen e të Dhënave, oficeri për mbrojtje të të dhënave personale: Hariton Gadjoski, e-mail: [email protected] Tel: 022650999.

2. CILAT JANË TË DHËNAT PERSONALE TË CILAT NE I MBLEDHIM?

Të dhënat personale janë informata që mund të përdoren për të identifikuar një person fizik. Përveç informacionit “tipik” të identifikimit, të tilla si emri mbiemri, adresa, posta elektronike ose telefoni, poashtu kjo përfshin edhe informacionin teknik që mund t’i caktohet një personi, siç është një adresë IP.

·         Të dhëna personale të identifikimit janë si për shembull: emri, mbiemri, adresa, e-mail adresa, numri i telefonit.

·         Detajet e kontaktit me klientin, për shembull: lloji i kërkesës për informacion ose ankesë, data e kërkesës;

·         Informacion për marketing, për shembull: lloji i aktivitetit të marketingut në të cilin keni qenë i përfshirë, data e kontaktit, të dhënat e mbledhura në faqet e internetit dhe/ose në aplikacionet mobile, të dhëna që lidhen me to;

Në fakt, të gjitha të dhënat personale janë vullnetare, përveç nëse na duhen për qëllime të lidhjes së një kontrate, plotësimit të kërkesave tuaja ose kryerjes së funksionalitetit gjatë vizitës tuaj në faqen tonë të internetit, dhe pa të dhëna të tilla nuk është e mundur të arrihen qëllimet e deklaruara.

Të dhëna, të cilat ne i mbledhim automatikisht
Ne përdorin një larmi teknologjish për të mbledhur dhe ruajtur informacione në lidhje me vizitat tuaja në faqet tona të internetit, të cilat mund të përfshijnë përdorimin e cookies ose teknologjive të ngjashme për të identifikuar shfletuesin ose pajisjen tuaj. Ne i përdorim këto informacione për të menaxhuar faqen tonë të internetit, për të zbuluar dhe parandaluar hyrjen e paautorizuar dhe për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit. Baza ligjore është interesi ynë i ligjshëm për të përmirësuar përvojën e përdoruesit të faqes sonë të internetit dhe për të siguruar përmbajtje të personalizuar dhe përkatëse në përputhje me interesat tuaja.

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne regjistrojmë automatikisht datën, kohën dhe kohëzgjatjen e vizitës suaj, si dhe emrin e ISP-së tuaj dhe uebfaqen nga keni ardhur. Ne marrim automatikisht informacion në lidhje me sasinë e të dhënave të shkarkuara, shfletuesin dhe sistemin operativ dhe pajisjen që po përdorni. Të dhënat e mbledhura automatikisht do të jenë anonime sapo të mblidhen.

Është e rëndësishme të theksohet se ky funksionalitet është plotësisht jo-detyrues dhe ne nuk e zbatojmë atë pa miratimin tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me politikën tonë të cookies dhe udhëzimet për menaxhimin e pëlqimit tuaj vizitoni www.comoditahome.mk/cookies

2. SI I MBLEDHIM DHE PËR ÇKA PËRDOREN TË DHËNAT TUAJA PERSONALE?

Ne mbledhim të dhënat personale kur ju plotësoni formular në faqen tonë të internetit, kur na kontaktoni me email, telefon, kur vizitoni sallonet tona të shitjes ose gjatë shërbimeve tjera në bazë të autorizimit nga ju ose në ndonjë mënyrë tjetër, në të cilën i ndani të dhënat tuaja në bazë vullnetare. Në përgjithësi, ne marrim përsipër të mbledhim vetëm të dhëna personale të nevojshme për qëllimet për të cilin i përpunojmë ato. Ju jeni përgjegjës për vërtetësinë dhe saktësinë e informacionit personal që na jepni. Ne përdorim informacionin tuaj personal për qëllime të ndryshme:

QËLLIMI

Të dhënat e mbledhura i përdorim për:

  • Të ju mundësuar online porosi, blerje dhe pagesë online të prodhimeve,
  • Të kujdesemi sa më mire për konsumatorët,
  • T’ju pyesim për mendim, për llojet e prodhimeve që i ofrojm dhe a jeni të kënaqur me ato,
  • Për të realizuar loja shpërblyese, dhe promovime të tjera të produkteve
  • Përkrahje të konsumatorëve në rast të problemeve me shfrytëzimin e produkteve tona

E DREJTA
Ky përpunim i të dhënave është i domosdoshëm dhe i justifikuar nga marrëdhënia parakontraktore që del nga kërkesa juaj.

MARKETINGU (MARKETINGU DIREKT)

 Çdo mbledhje dhe përpunim i të dhënave tuaja personale që tejkalon interesin tonë të ligjshëm do të bëhet vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur, siç është ajo për marketing të drejtpërdrejtë në mënyrë që t’ju ofrojmë oferta. Nëse dëshironi të merrni oferta dhe zbritje të personalizuara të shitjes, ne kërkojmë miratimin tuaj sepse duam t’ju dërgojmë vetëm ofertat më të rëndësishme të përshtatura për nevojat tuaja dhe që do t’ju interesojnë me të vërtet.

Nëse jeni klient i produkteve ose shërbimeve tona, ne mund t’ju kontaktojmë pasi të bleni ndonji produkt – përveç në rast të një ankese ose tërheqjeje të kërkuar nga ju – dhe të ju pyetim  nëse jeni të kënaqur me shërbimet tona.

Kur kontaktoni me qendrën tonë të thirrjeve, qëllimi ynë është të përmbushim sa më mirë kërkesat tuaja. Për të siguruar dëshmi të komunikimit tonë të biznesit, thirrjet tuaja mund të regjistrohen dhe të ruhen në përputhje me ligjin. Sidoqoftë, ju keni të drejtë ta kundërshtoni këtë.

Në bazë të pëlqimit tuaj, siç kërkohet me ligj, ne mund t’ju kontaktojmë me postë të rregullt, telefon ose email për të ju përcjellur mesazhe promovuese të personalizuara, duke përfshirë lajmet në lidhje me produktet tona, oferta speciale për blerje, ftesa për ngjarje ose ftesa për të marrë pjesë në lojëra të fatit.

Nëse jeni klient i produkteve ose shërbimeve tona, ne mund t’ju dërgojmë informacione në lidhje me lajmet ose përfitimet disa herë në vit me postë të rregullt ose e-mail, bazuar në interesin tonë të ligjshëm – përveç në rast të një ankese ose tërheqjeje nga ana juaj. Kjo bëhet për të forcuar marrëdhënien tonë dhe të ju pyesim sa jeni të kënaqur nga shërbimet dhe produktet tona

E DREJTA
Ky përpunim i të dhënave bazohet në pëlqimin tuaj të shprehur dhe vetëm nëse lejohet nga ju, ndërsa bazohet në interesin tonë të ligjshëm (për të siguruar përmbajtje përkatëse dhe për të thelluar marrëdhëniet kontraktuale me klientët të rinj dhe ekzistues).

4. KUSH KA QASJE NË TË DHANAT TUAJA PERSONALE?

Në kompaninë tonë, qasje në të dhënat tuaja mund të kenë vetëm ata që kanë nevojë për atë informacion për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale dhe ligjore dhe vetëm në masën e nevojshme, dhe të gjithë ata janë të autorizuar nga menaxhmenti i BLU CHIP DOOEL.

Personi përgjegjës do të dërgojë të dhënat tuaja personale te kompania jonë mëmë që është BLU CHIP DOOEL Skopje, në rastet e mëposhtme:

–          të realizoni porosinë tuaj kur vendosni të blini një produkt;
–          të përmirësojmë shërbimet tona duke kryer një studim të kënaqësisë të klientëve;
–          të zgjidhë ankesat/të garantojë pretendimet;
–          për qëllime të statistikave dhe raportimit.

Ne do t’u zbulojmë informacionin tuaj personal vetëm atyre të caktuar në këtë Politikë të Privatësisë dhe nuk do t’i shesim ose tregtojmë ato. Ne garantojmë që informacioni që na keni dhënë është i sigurt.

5. CILAT JANË TË DREJTAT TUAJA?

E drejta për qasje në të dhëna/informacione: ju keni të drejtë të dini se çfarë të dhënash personale përpunojmë, nga cilat burime dhe për çfarë qëllimesh e bëjmë këtë. Në përputhje me rrethanat, ne ju lejojmë të na kontaktoni në çdo kohë dhe të kërkojmë që t’ju dërgojmë këtë informacion.

Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave nga baza jonë e të dhënave në çdo kohë, me mbushjen e formularëve të cilat janë të publikuara online në faqen tonë.

E drejta për të korrigjuar të dhëna: ju keni të drejtë të kërkoni korrigjimin e të gjitha gabimeve në të dhënat tuaja personale. Detyra jonë është të sigurojmë saktësinë e informacionit personal që përpunojmë, të cilin përpiqemi të sigurojmë sa herë që ju kontaktojmë. Përkundër përpjekjeve tona më të mira, disa nga të dhënat që përpunojmë mund të jenë të pasakta. Në këtë rast, ne marrim përsipër të përmbushim kërkesën tuaj për korrigjimin e të dhënave.

E drejta për të fshirë / harruar të dhënat: ju keni të drejtë të kërkoni që ne të fshijmë të dhënat tuaja personale. Ne jemi të detyruar të përmbushim kërkesën tuaj, përveç nëse kemi nevojë të ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjin. Menaxheri i përpunimit (personi përgjegjës) merr përsipër të fshijë të dhënat tuaja personale nga të gjitha bazat e të dhënave ose t’i bëjë ato anonime, në lidhje me përpunimin për të cilin keni dhënë pëlqimin tuaj.

Oficeri për mbrojtje të të dhënave merr përsipër t’i përgjigjet kësaj kërkese brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës.

E drejta e ankesës/kundërshtimit: Rregullorja e përgjithshme garanton të drejtën e kundërshtimit për çdo përpunim. Të gjitha ankesat do të konsiderohen si tërheqje e pëlqimit tuaj dhe në përputhje me rrethanat, menaxheri i përpunimit nuk do t’ju dërgojë më asnjë komunikim përveç atyre më të nevojshëm.

Për ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave ose të drejtat tuaja ose në rast të keqpërdorimit të të dhënave tuaja, kontaktoni zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave Hariton Gadjoski përmes postës elektronike: [email protected] Tel: 022650999.

Nëse ka shkelje të mbrojtjes së të dhënave tuaja personale që mund të paraqesë rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë tuaja, ne do t’ju njoftojmë menjëherë, mundësisht brenda 72 orësh.Kur kemi të bëjmë me ankesa në lidhje me përpunimin e të dhënave personale që nuk mund t’i zgjidhim drejtpërdrejt me ju, ne bashkëpunojmë me organet përkatëse rregullatore. Ju keni të drejtë për mbrojtje ligjore. Mund të kontaktoni me Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Republikën e Maqedonisë Veriore. Para çdo aplikimi, na kontaktoni për të zgjidhur problemin tuaj së bashku.

6. SA KOHË I RRUAJM TË DHËNAT TUAJA?

Në përputhje me rregulloret, ne marrim përsipër të ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për kohën e nevojshme për të përmbushur qëllimin specifik të përpunimit. Për të llogaritur këto periudha të mbajtjes dhe mbajtjes së të dhënave, ne kryesisht mbështetemi në kriteret e mëposhtme:

·         kohën e nevojshme për të proceduar kërkesën ose ankesën;
·         interesi juaj dhe përgjigjet tuaja ndaj mesazheve tona promovuese.
·         nevoja për të mbajtur një histori të caktuar të ndërveprimit tuaj me ne, për menaxhim të mirë të marrëdhënieve tona të biznesit;
·         detyrimet tona ligjore ose kontraktuale.

Ne duhet të mbajmë disa nga informacionet tuaja personale në arkiva në mënyrë që të mund t’i përgjigjemi çdo procedimi gjyqësor dhe gjatë vlefshmërisë së rregulloreve të përshkruara nga ligjet në fuqi.Të gjitha të dhënat ruhen në mjedisin e informacionit të Oficerit për Përpunim (personi përgjegjës), i cili ka standarde shumë të larta sigurie dhe punëson një ekip profesional që punon për problemet e mundshme.

7. AZHURNIMI I POLITIKËS SË PRIVATËSISË

Ne rregullisht rishikojmë pajtueshmërinë e Politikës tonë të Privatësisë. Politika jonë e privatësisë mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë, ne nuk do t’i zvogëlojmë të drejtat tuaja pa miratimin tuaj të shprehur. Ne do të postojmë çdo ndryshim në këtë Politikë të Privatësisë në këtë faqe në internet dhe do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim të madh.

Faleminderit për besimin dhe besnikërinë tuaj.

Prill 2021