Comodita Home

ФОРМА ЗА АПЛИКАЦИЈА

Изјава за отповикување на правото на користење на личните податоци за цели на директен маркетинг

Податоците се внесуваат со печатни кирилични букви.

ЈАС Име Презиме

Датум на раѓање

Адреса и место за коресподенција

Ја отповикувам дадената Изјава за согласност за користење на личните податоци за цели на директен маркетинг.

Изјавил
________________________ _
Место и датум
__________________________

 

За да испратите апликација симнете тука: Изјава за отповикување на правото на користење на личните податоци за цели на директен маркетинг Потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected]