Comodita Home

1. Јас _________________________ од __________________, како субјект на личните податоци, барам од контролорот/обработувачот _______________________ да ме информира за следново:

 

  • дали се врши обработка на мои лични податоци;
  • за целите и правната основа на обработката на личните податоци
  • корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат моите лични податоци
  • за личните податоци и кој е изворот на податоци
  • за логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има влијание врз мене.

Одговорот во врска со точката 1 од ова барање може да ми биде доставен на следната адреса _________________  , или e-маил адресата: _________________.

 

Барател,                                                                      Датум

_________________                                      ___________________

 

2. Јас _____ од _____________, како субјект на личните податоци, барам

од контролорот/обработувачот __________________________________________ да го дополни, измени, избрише или сопре користењето на моите лични податоци и тоа:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Одговорот во врска со точка 2 од ова Барање, може да ми биде доставен на следната адреса ______________________ или e -маил адресата ____________________________.

 

Барател,                                                                                              Датум

_________________                                                              ___________________

 

Напомена: Правото на субјектот на лични податоци од точка 1 од ова Барање е предвидено во член 12 од важечкиот ЗЗЛП и контролорот е должен да одговори во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Правото на субјектот на лични податоци од точка 2 од ова Барање е предвидено во член 14 од важечкиот ЗЗЛП и контролорот е должен да одговори во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Доколку овој образец се користи по донесување на новиот ЗЗЛП, ќе треба да се референцира на соодветните членови

 

За да испратите апликација симнете тука: БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected]