Comodita Home

ФОРМА ЗА АПЛИКАЦИЈА

Согласно Член 12 и Член 14 од Законот за заштита на личните податоци во однос на остварување на правото на пристап до личните податоци на субјектот на личните податоци, поднесувам:

Барање за увид на начинот и обемот на обработката на личните податоци

Податоците се внесуваат со печатни кирилични букви.

Субјект на личните податоци

Име Презиме

Датум на раѓање

Адреса за коресподенција

– изберете една или повеќе од наведените опции со пополнување на полето со знак “X”.

Барани информации од контролорот на лични податоци

  • Дали се обработуваат личните податоци за субјектот подносител на барањето?
  • Дали и на кој начин се врши обработка на моите лични податоци?
  • Кои се целите и правниот основ на обработка на моите личните податоци?
  • На кои се корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични податоци?
  • Информации во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци?
  • Која е логиката на автоматизираната обработка на моите лични податоци? (во случај на автоматска обработка на лични податоци)

Изјавил

________________________ _

Место и датум

__________________________

За да испратите апликација симнете тука: баранје на увид во лични податоци потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected]